Příručka COVID-19: Zmírnění dopadů koronaviru na právnické osoby

V návaznosti na epidemii COVID-19 a související omezení schválila vláda 31.3.2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu.

Jaké jsou navržené změny týkající se právnických osob?

Rozhodování orgánů právnických osob – zjednodušení a umožnění distančního rozhodování
  • Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (řádně svolané zasedání s využitím komunikace na dálku - např. Skype, Microsoft Teams, WebEx apod.), i když to nepřipouští zakladatelské právní jednání.
  • Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu si sám určí podmínky tento jiný orgán.
Členové volených orgánů – funkční období
  • Pokud po dni účinnosti Zákona v průběhu mimořádného období nebo v době 1 měsíce po jeho skončení uplyne funkční období člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období automaticky do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19.
  • Pokud člen voleného orgánu doručí nesouhlas s prodloužením funkčního období před uplynutím funkčního období právnické osobě, jeho funkční období se neprodlouží.
  • Zákon umožňuje tzv. kooptaci i v případě, kdy ji nepřipouští zakladatelské právní jednání.
  • Pokud uplynulo funkční období člena v době mezi dnem přijetí mimořádného opatření při epidemii COVID-19 a dnem nabytí účinnosti Zákona a nebyl jmenován člen nový, je možné funkci toho člena obnovit; s tím však musí člen souhlasit. Funkce bude obnovena do uplynutí 3 měsíců po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19.
Projednání účetní závěrky – prodloužení lhůty
  • Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii COVID-19, uplyne až 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Konkrétní dopady jednotlivých navrhovaných změn zákona na Vaše podnikání a možnosti jejich uplatnění v praxi s Vámi budeme rádi diskutovat.

Autoři: Karel Nejtek a David Fabián