Příručka COVID-19: Informace pro zaměstnavatele

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN A OMEZENÍ SLUŽEB V DŮSLEDKU PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

Na základě krizových opatření přijatých vládou České republiky v souvislosti s koronavirovým onemocněním COVID-19 je dočasně do 24. března 2020 zakázán především maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (vyjma určitých vyjmenovaných výjimek, které se dynamicky mění a upravují), stejně tak jako další provozy a činnosti či přítomnost veřejnosti v určitých provozovnách. Důsledkem těchto opatření jsou uzavřené obchody a omezení či úplné utlumení některých provozů a s tím související pracovněprávní a ekonomické aspekty.

Co mohu jako zaměstnavatel dělat?

 • Home office – výkon práce z domova je možný pouze na základě dohody se zaměstnancem, konkrétní pravidla lze upravit interním předpisem;
 • Dovolená – čerpání dovolené je třeba zaměstnanci nařídit písemně alespoň 14 dní předem, není-li dohodnuta kratší doba;
 • Hromadné čerpání dovolené – čerpání je možné nařídit pouze v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem rady zaměstnanců, působí-li u zaměstnavatele, a délka nesmí přesáhnout 2 týdny;
 • Výkon jiné práce – zaměstnanci je možné přidělovat jinou práci, pokud spadá do druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě;
 • Převedení na jinou práci – zaměstnance je možné převést na jiný druh práce pouze s jeho souhlasem (bez souhlasu lze pouze k odvrácení nebo zmírnění mimořádné události na nezbytně nutnou dobu);
 • Dohoda o neplaceném volnu – se zaměstnancem je možné se dohodnout na poskytnutí neplaceného volna – ale pozor na dopady v oblasti dovolené, pojistného na zdravotní pojištění a nemocenské. 
Jaké překážky v práci připadají v úvahu a jaká náhrada mzdy bude zaměstnancům náležet?
Překážky v práci na straně zaměstnance
 • Karanténa – v případě nařízení karantény náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku po dobu prvních 14 kalendářních dnů, od 15. kalendářního dne mu náleží dávky nemocenského pojištění;
 • Péče o dítě mladší než 10 let – zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy od zaměstnavatele, ale vzniká mu nárok na ošetřovné ve výši 60 % denního vyměřovacího základu (jako nemocenská).
Překážky v práci na straně zaměstnavatele

 • Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce) – dle stanoviska MPSV se uplatní při uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu, zaměstnancům náleží plná náhrada mzdy, aktuálně probíhá diskuze ohledně možnosti uplatnění § 347 odst. 4 zákoníku práce - tj. posouzení přijatých opatření jako karantény;
 • Částečná nezaměstnanost (§ 209 zákoníku práce) – v případě, kdy zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, náhradu mzdy stanoví dohoda s odborovou organizací nebo vnitřní předpis – nejméně 60 % průměrného výdělku;
 • Prostoj (§ 207 zákoníku práce) – v případě, kdy zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou jinými provozními příčinami, zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku.
Ekonomické aspekty – co mohu jako zaměstnavatel požadovat?

 • Náhrada škody – povinnost státu k náhradě škody způsobené právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a podle krizového zákona;
 • Kurzarbeit – příspěvek v době částečné nezaměstnanosti od Úřadu práce při splnění zákonných podmínek – vyžaduje ale souhlas vlády České republiky;
 • Program ÚVĚR COVID – zvýhodněné úvěry ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč s nulovou úrokovou sazbou a s ročním odkladem splátek, poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, určeno malým a středním podnikatelům a živnostníkům, žádosti už se přijímají.

Konkrétní použití jednotlivých možností bude vždy záležet na specifické situaci podnikatele a jeho podnikání a provozu. Rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.