Příručka COVID-19: Změny v insolvencích

V návaznosti na epidemii COVID-19 a zavedená krizová opatření předložila vláda 31. března 2020 návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „Zákon“). Projednání Zákona je naplánováno na 7. dubna 2020.

V souvislosti s krizovými opatřeními se celá řada podnikatelů dostává do  přechodné platební neschopnosti. Vláda se tak snaží návrhem Zákona tyto  negativní dopady zmírnit a umožnit podnikatelům takovou situaci vyřešit.

K podávání insolvenčních návrhů

 • Zákon dočasně ruší povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh ode dne nabytí účinnosti Zákona do uplynutí šesti měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii. To neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím Zákona či v důsledků okolností nesouvisejících s krizovými opatřeními.
 • Tím se zároveň neuplatní ani tíživá odpovědnost statutárních orgánů z důvodu, že porušili zákonnou povinnost a nepostupovali s péčí řádného hospodáře tím, že na sebe v takové situaci nepodali insolvenční návrh.
 • Současně nebude soud přihlížet k insolvenčním návrhům podaným v období od účinnosti Zákona do 31. srpna 2020 věřitelem.

Mimořádné moratorium
 

 • Do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku, podat u insolvenčního soudu návrh na mimořádné moratorium v důsledku mimořádných opatření při epidemii COVID-19. Mimořádné moratorium má umožnit jinak provozuschopným podnikům čelit následkům současné krize.
 • Mimořádné moratorium trvá tři měsíce.
 • S tímto moratoriem se nevyžaduje souhlas věřitelů a jeho vyhlášením nenastávají účinky zahájeného insolvenčního řízení.
 • Závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku vzniklé po vyhlášení mimořádného moratoria je dlužník po dobu jeho trvání oprávněn hradit přednostně před dříve splatnými závazky.
 • Stanovené osoby – smluvní partneři nesmí ukončit smlouvy a musí pokračovat v plnění smluv za podmínek stanovených insolvenčním zákonem.
 • Lhůty k uplatnění práv vůči dlužníku po dobu trvání mimořádného moratoria nezačínají nebo dále neběží.

Lhůty v insolvenčním řízení
 

 • Insolvenční soud na návrh dotčené osoby povolí prominutí zmeškání lhůty z důvodu mimořádných opatření při epidemii, pokud jí zabránila učinit úkon, k němuž je podle insolvenčního zákona oprávněna.
 • Možnost prominout zmeškání lhůty je vázána na to, že o věci, jíž se úkon týká, dosud nebylo rozhodnuto.
 • U opravných prostředků v podobě odvolání či námitky lze zmeškání lhůty prominout, nenabylo-li rozhodnutí, kterého se opravný prostředek týká, právní moci.
 • Lhůta pro provedení zmeškaného úkonu je stanovena v délce sedm dnů a neskončí dříve než sedm dnů od skončení nouzového stavu.

Konkrétní dopady jednotlivých navrhovaných změn zákona na Vaše podnikání a možnosti jejich uplatnění v praxi s Vámi budeme rádi diskutovat.
 

Autoři: Veronika Odrobinová a Dominik Beran