Příručka COVID-19: Změna režimu mimořádného opatření a její dopady

Mimořádným opatřením ze dne 23. března 2020 Ministerstvo zdravotnictví České republiky zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách (s výjimkou některých prodejen) a i některé další činnosti (zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb atd.) od 24. března od 6:00 do 1. dubna do 6:00. Jde o prodloužení faktického stavu z minulého týdne.

Z pohledu práva jde ale o zásadní změnu, jelikož nové mimořádné opatření je vydáváno v režimu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví) a nikoliv v režimu krizového zákona, jako to bylo u mimořádných opatřeních z minulého týdne.

Co může znamenat změna právního režimu mimořádných opatření pro zaměstnance a zaměstnavatele?

  • Mimořádné opatření při epidemii, kterým se zakazují určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku, brání-li tyto zákazy, omezení nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu práce, považují pro účely zákoníku práce za karanténu (§ 347 odst. 4 ZP).
  • Při karanténě zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy v prvních 14 dnech karantény ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. V následujících dnech čerpá dávky nemocenského pojištění.
  • Není jasné, zda zaměstnavatelům bude v této situaci poskytnut příspěvek na náhradu nákladů mezd – bod VII pracovněprávního desatera boje s koronavirem Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) s tímto příspěvkem nepočítá, pokud jde o rozhodnutí orgánu veřejného zdraví – např. Ministerstva zdravotnictví.
  • Do 24. března 2020 přitom MPSV vydalo stanovisko, že v režimu krizového zákona dle programu ochrany zaměstnanosti činí náhrada mzdy nebo platu 100 %. Následně pak připustili i jiné možnosti, podle provozních okolností. Dle programu Antivirus, jehož podrobnosti nejsou známé, bude v této situaci  zaměstnavateli poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.
  • Zdá se, že tato situace se tedy bude posuzovat jinak do 24. března 2020 (6 hod. ráno) a jinak od 24. března 2020.
  • U příspěvků dle programu Antivirus dále vzniká otázka, co se rozumí vyplacenou mzdou – hrubá mzda, superhrubá mzda nebo čistá mzda vyplacená zaměstnanci? Metodika zatím není k dispozici.
  • Podle krizového zákona odpovídá za škodu orgán, který krizové opatření nařídil. Podle zákona o veřejném zdraví nese náklady vzniklé plněním povinností v ochraně veřejného zdraví osoba, které je povinnost uložena. Vzniká tak otázka, která úprava se uplatní.
  • Zatím není jasné, který orgán ochrany veřejného zdraví bude zaměstnancům vydávat potvrzení o karanténě vzniklé v souvislosti s tímto mimořádným opatřením. Je třeba sledovat webové stránky České správy sociálního zabezpečení a MPSV.

Daná situace bohužel přináší více otázek než odpovědí. Budeme ji pro Vás stále sledovat.