Příručka COVID-19: Prominutí zmeškání lhůt

V důsledku epidemie COVID-19 a zavedených krizových opatření může dojít k situacím, kdy subjekty v řízeních nestihnou učinit různé procesní úkony včas. Ministerstvo spravedlivosti na to reaguje v návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „Zákon“), který takové situace řeší.
 

Prominutí zmeškání lhůt

 • Zákon umožní promíjet zmeškání lhůt, došlo-li ke zmeškání lhůty v souvislosti s opatřeními přijatými vládou nebo vybranými orgány veřejné moci za účelem ochrany veřejného zdraví.
 • Bude se zkoumat, zdali daná opatření znemožňovala nebo podstatně ztěžovala úkon učinit.
 • Lhůta pro podání žádosti nebo návrhu o prominutí promeškání lhůty nezačne běžet dříve, než v den ukončení nebo zrušení nouzového stavu.

Lhůty v občanském soudním řízení

 • Jedná například o lhůtu pro podání odvolání, lhůtu pro podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu podle části páté občanského soudního řádu či o žalobu pro zmatečnost a na obnovu řízení.
 • Možnost prominout zmeškání se vztahuje i na soudcovskou lhůtu u tzv. kvalifikované výzvy, na kterou musí žalovaný soudu vylíčit rozhodné skutečnosti pro svou obranu a předložit listinné důkazy. V takovém případě soud rozhodne také o zrušení rozsudku pro uznání.
 • Návrh na prominutí lhůty je třeba podat do 15 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Lhůty ve správním soudnictví

 • Zákon umožňuje prominout zmeškání lhůty např. u žaloby proti rozhodnutí správního orgánu či kasační stížnost.
 • Žádost o prominutí lhůty je třeba podat do 2 týdnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení

 • Zákon umožňuje prominout zmeškání lhůty stanovené k provedení úkonů v řízení o výkonu rozhodnutí.
 • Obdobně se bude postupovat u exekučního řízení, přičemž se předpokládá, že úkony soudu (ve výkonu rozhodnutí) bude v exekučním řízení provádět soudní exekutor.
 • Žádost je třeba podat do 7 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Lhůty v insolvenčním řízení

 • Možnost navrhnout prominutí zmeškání lhůty jen pokud dosud nebylo rozhodnuto, či v případě opravných prostředků, pokud rozhodnutí o opravném prostředku nenabylo právní moci.
 • Návrh na prominutí lhůty je třeba podat do 7 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Lhůty v trestním řízení

 • Zákon umožní všem osobám, kterým pro provedení procesního úkonu svědčí lhůta stanovená zákony upravujícími trestní řízení, žádat o navrácení lhůty zmeškané v době trvání mimořádných opatření proti epidemii.
 • Žádost je třeba podat do 3 dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Autoři: Veronika OdrobinováDavid Fabián