Příručka COVID-19: Program Antivirus „C“

Další ze zákonů zmírňující dopady šíření nemoci Covid -19 tentokrát cílí na menší zaměstnavatele. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „Zákon“) ulehčí zaměstnavatelům, kteří zachovali víceméně stejný provoz i za trvání krizové situace. Zákon byl dne 19.6.2020 podepsán prezidentem. K dnešnímu dni 22.6.2020 Zákon nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonu, stane se tak během tohoto týdne.

Základní informace

 • Bonus má formu prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „Bonus“) ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu každého zaměstnance;
 • Zaměstnavatel tak ponese náklad na zaměstnance ve výši hrubé mzdy spolu s pojistným na veřejném zdravotním pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu zaměstnance;
 • Zaměstnanci, na které lze Bonus čerpat, musí být účastni nemocenského pojištění.

Kdy bude Bonus možné čerpat?

 • Bonusové období se bude týkat měsíců června, července a srpna 2020 a podmínky se budou posuzovat za každý kalendářní měsíc zvlášť (dále jen „Bonusové období“).

Podmínky získání Bonusu v Bonusovém období

 • K poslednímu dni měsíce, v němž bude zaměstnavatel o Bonus žádat, je třeba vůči 31. březnu 2020, aby:
 1. zaměstnanost byla alespoň na úrovni 90 %;
 2. pokles mezd byl maximálně 10 %.
 • Počet zaměstnanců v pracovním poměru nesmí přesáhnout v posledním dni daného měsíce 50.
 • Zaměstnavatel za daný měsíc musí odvést pojistné, které srazil ze mzdy svým zaměstnancům.
 • Pokud přesáhne mzda zaměstnance částku 52.253,- Kč, zaměstnavatel bude hradit pojistné, jehož je poplatníkem, které se vypočítá z částky přesahující tuto výši. Zaměstnavatel tak může ušetřit až 12.959,- Kč za jednoho zaměstnance.
 • O Bonus nemusí zaměstnavatel žádat, uplatní jej sám na předepsaném tiskopisu, který předkládá každý měsíc příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kdy rovnou vyčíslí částku poníženou o pojistné.
 • Prominutí pojistného nelze uplatnit dodatečně po podání přehledu za daný měsíc v bonusovém období

Kdo nemá na Bonus nárok?

 • Zaměstnavatel čerpající v daném měsíci podporu v rámci programu Antivirus na částečnou úhradu mzdových nákladů při vyplácení náhrady mzdy;
 • Zaměstnavatel odměňující zaměstnance platem;
 • Poskytovatelé zdravotních služeb, na které se bude vztahovat zvláštní zákon;
 • Zaměstnavatel, který není daňovým rezidentem České republiky nebo daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl přitom většiny svých relevantních příjmů za zdaňovací období daně z příjmů právnických osob ze zdrojů na území České republiky.

Autoři: Veronika Odrobinová a Dominik Beran