Příručka COVID-19: Podnikatelské nájmy

Kvůli pandemii COVID-19 se podnikatelé mohou dostat do problémů s placením nájmů prostor sloužících k podnikání. Na to reaguje zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na nájemce prostor sloužících k podnikání účinný od 27. dubna 2020.

  • Pronajímatel nemůže v ochranné době od 27. 4. 2020 do 31. 12. 2020 jednostranně ukončit nájem pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného za prostory sloužící k podnikání, pokud prodlení nastalo:
  1. o v rozhodné době od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020, a
  2. o převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
  • Zákon se nevztahuje na placení služeb. Neplacení poplatků či záloh za služby může být i nadále důvodem pro výpověď nájmu.
  • Nájemce je povinen pronajímateli bez zbytečného odkladu osvědčit, že prodlení vzniklo převážně v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii. Tuto podmínku lze prokázat např. listinou prokazující povinnost uzavřít provozovnou.
  • Pronajímatelé budou muset odvést DPH z nezaplaceného nájemného v řádném termínu (i pokud neobdrželi od nájemce žádnou platbu).
  • Pokud nájemce v ochranné době, tj. do 31.12.2020, neuhradí pronajímateli všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době od 12.3.2020 do 30.6.2020, má pronajímatel právo nájem vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou.
  • Skončí-li nájem před uplynutím ochranné doby, je nájemce povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době, do 30 dnů od skončení nájmu.
  • Pravidla pro nájem se uplatní také pro pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící k podnikání.

Autoři: Lukáš Zahrádka a David Fabián