Příručka COVID-19: Odklad splátek úvěru

Kvůli pandemii COVID-19 se dlužníci mohou dostat do problémů se splácením svých peněžitých dluhů. Na to reaguje zákon č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů účinný od 17. dubna 2020.

 • Týká se úvěrů sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020 a úvěrů sjednaných před 26. březnem 2020 (a čerpaných později) v souvislosti s nemovitostmi (např. hypotéky).
 • Nepoužije se například na úvěr, u kterého byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů, a dále operativní leasing či úvěrový rámec (např. kontokorent nebo kreditní karta).
Možnost využití ochranné doby
 • Ochranná doba znamená odklad peněžitého plnění. Zároveň se o tuto dobu prodlužuje zajištění úvěru a období pevné zápůjční úrokové sazby.
 • I v ochranné době má věřitel právo na určité platby. Jedná se o následující:
 1. Dlužník OSVČ = úrok sjednaný ve smlouvě.
 2. Dlužník právnická osoba = úrok sjednaný ve smlouvě a jiné průběžné platby.
 3. Dlužník spotřebitel = úrok maximálně ve výši ve výši 9 % (repo sazba + 8).
 • Ochranná doba začne běžet na základě oznámení dlužníka od počátku měsíce následujícího po doručení oznámení. Konec ochranné doby volí dlužník – do 31. října 2020 nebo zkráceně do 31. července 2020.
 • Oznámení provede dlužník písemně nebo jiným způsobem, který věřitel určí; jinak musí mít dlužník záznam o doručení (např. doporučeně s dodejkou, datovou schránkou).
 • Oznámení obsahuje:
 1. Žádost využít ochrannou dobu z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19.
 2. Kterých úvěrů se má ochranná doba týkat – jinak všech.
 3. Zda volí zkrácenou délku trvání ochranné doby – jinak do 31. října 2020.
 • Úkony spojené s využitím ochranné doby jsou ze zákona bezplatné.
 • Byla-li od 12. března 2020 uzavřena mezi věřitelem a dlužníkem dohoda o odkladu plnění dluhu splatného během ochranné doby nebo po jejím skončení z důvodu negativního ekonomického dopadu pandemie COVID-19, a dlužník nyní oznámí, že využívá ochrannou dobu, pozbývá dohoda o odkladu plnění dluhu prvním dnem ochranné doby účinků.
 • Účinky dohody ohledně dluhu splatného před začátkem ochranné doby zůstávají.
 • Dlužníci – právnické osoby, které oznámí věřiteli svůj záměr využít ochrannou dobu, nesmí během této doby nakládat s majetkem, který by mohl sloužit k uspokojení věřitele.
Platby související s prodlením dlužníka – fyzické osoby
 • V období od 1. května 2020 do 31. října 2020 platí zákaz nabíhání sankcí sjednaných ve smlouvě o úvěru nebo vyplývajících ze zákona (např. úrok z prodlení), a to včetně těch dlužníků, kteří se do prodlení dostali již dříve, i těch, kteří si o ochrannou dobu nezažádali.

Autoři: Veronika OdrobinováDavid Fabián