Příručka COVID-19: Nová opatření vlády v pracovněprávní oblasti

Dne 16.10.2020 vláda České republiky přijala usnesení č. 1049 a č. 1050, kterými byla přijata nová krizová opatření dopadající do oblasti pracovněprávních vztahů.

Jaké změny předmětná usnesení přinesla?

Usnesení č. 1049 s účinností od 19.10.2020 zavádí:

  • Nahrazení posudku o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání s nástupem ode dne 16.10.2020 do ukončení nouzového stavu na druh práce zařazený do rizikové kategorie první nebo druhé čestným prohlášením platným nejdéle 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.
  • Nahrazení zdravotního průkazu osoby s nástupem ode dne 16.10.2020 do ukončení nouzového stavu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné čestným prohlášením platným nejdéle 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.
  • Výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek zaměstnanců.
  • Povinnost považovat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti, které byly vydané na základě vstupní, periodické a v konkrétně stanovených případech i mimořádné lékařské prohlídky a jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, za nadále platné.
  • Povinnost poskytovatelů pracovnělékařských služeb nebo registrujících poskytovatelů posuzované osoby provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě stanovené usnesením pro platnost čestných prohlášení a propadlých lékařských posudků.

Usnesení č. 1050 zavádí:

  • Oznámení změny zaměstnavatele cizincem (držitelem zaměstnanecké nebo modré karty), který nastupuje k zaměstnavateli provádějícím krizová opatření nebo napomáhajícím k provádění krizových opatření v nouzovém stavu, nejpozději v den nástupu do práce k tomuto zaměstnavateli. Pokud bude s oznámením současně doloženo prohlášení tohoto zaměstnavatele, podmínky pro výkon nového zaměstnání budou považovány za splněné a sdělení o jejich splnění nebude vydáváno.
  • Možnost cizinců (držitelů zaměstnanecké karty) změnit zaměstnavatele bez nutnosti splnění zákonné podmínky 6 měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky.

V případě, že se Vás uvedená opatření vlády jakkoliv dotýkají, neváhejte se na nás obrátit pro bližší informace. Rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.

Autoři: Veronika Odrobinová a Martina Šumavská