Příručka COVID-19: Dopady koronaviru na smluvní vztahy

V návaznosti na koronavirové onemocnění COVID-19 a zavedená krizová opatření (zejména ta, která zakazují či omezují určité provozy, činnosti a služby) je třeba myslet i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a související implikace.


 

COVID-19 VE SMLUVNÍCH VZTAZÍCH A MOŽNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

 

Vyšší moc

 • Zproštění se odpovědnosti k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku);
 • Nutné prokázat, že ve splnění smluvní povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli škůdce;
 • Neuplatní se, pokud překážka vznikla až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvní povinnosti již v prodlení;
 • Na smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti, je-li sjednána, se zproštění odpovědnosti neuplatní (při nepřiměřenosti smluvní pokuty či výkonu práva na uhrazení smluvní pokuty v rozporu s dobrými mravy může mít liberace význam při moderaci či určení neplatnosti smluvní pokuty);
 • Ustanovení o vyšší moci mohou být i součástí smlouvy – možnost zproštění se odpovědnosti pak závisí na formulaci konkrétního ujednání.

Podstatná změna okolností

 • Vznik zvlášť hrubého nepoměru znevýhodněním jedné ze stran smlouvy, a to buď neúměrným zvýšením nákladů plnění anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění (§ 1765 občanského zákoníku);
 • Dotčená strana má právo se domáhat obnovení jednání o smlouvě, pokud prokáže, že (i) změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že (ii) skutečnost nastala nebo se jí stala známou až po uzavření smlouvy;
 • Neopravňuje k odložení plnění;
 • Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může na návrh rozhodnout soud: závazek ze smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran nebo závazek zruší;
 • Pokud smlouva obsahuje ujednání o převzetí nebezpečí změny okolností, tj. vyloučení použití zákonného ustanovení o podstatné změně okolností, právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě nevzniká.

Následná nemožnost plnění

 • Stane-li se dluh nesplnitelným, závazek ze smlouvy zaniká pro nemožnost plnění (§ 2006 občanského zákoníku);
 • Plnění není nemožné, pokud lze dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době;
 • Nemožnost plnění je nutné oznámit bez zbytečného odkladu, jinak vzniká odpovědnost k náhradě škody.


 

COVID-19 V MEZINÁRODNÍCH SMLUVNÍCH VZTAZÍCH

Rozhodné právo

 • U smluv s mezinárodním prvkem je nutné určit, právem jakého státu se tyto smlouvy řídí a jaké možnosti tedy daný právní řád poskytuje;
 • Prakticky veškeré právní řády mají vlastní úpravu výše zmíněných institutů, zejména vyšší moci, a měly by tak být aplikovatelné.
 • Výjimky z užití rozhodného práva
 • Imperativní normy – normy zásadního významu, jejichž dodržování je pro dotčený stát při ochraně veřejných zájmů klíčové a které se použijí bez ohledu na rozhodné právo (např. krizová opatření, karanténní a jiná mimořádná opatření);
 • Výhrada veřejného pořádku – aplikuje se v případě, kdy by se účinky užití cizího rozhodného práva zjevně příčily veřejnému pořádku dotčeného státu (např. ochrana základních práv);
 • Mimořádná epidemiologická opatření a další taková omezení mohou mít povahu těchto institutů.

CISG

 • Tzv. Vídeňská úmluva – upravuje smlouvy o mezinárodní koupi zboží v rámci signatářských států – 89 smluvních států;
 • Obsahuje ustanovení o zproštění odpovědnosti (čl. 79) – strana není odpovědná za nesplnění jakékoli povinnosti, jestliže prokáže, že toto nesplnění bylo způsobeno překážkou, která nezávisela na její vůli, a ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní strana počítala v době uzavření smlouvy, nebo že by tuto překážku nebo její důsledky odvrátila nebo překonala.


 

Konkrétní použití jednotlivých možností ve smluvních vztazích, případně použití dalších možností s ohledem na konkrétní smluvní typ, bude vždy záležet na konkrétní situaci případu. Rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.

Autoři: Veronika Odrobinová a Martina Šumavská

Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ a je k nalezení zde: https://1url.cz/azibM