Příručka COVID-19: Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda České republiky (již podruhé a snad naposledy) návrh na úpravu cíleného Programu podpory zaměstnanosti Antivirus (dále jen „Antivirus“). Co k 1. 4. 2020 o programu Antivirus víme? 
 

Pro koho je Antivirus?

Program Antivirus je určen zaměstnavatelům ve mzdové sféře. Mzdové náklady, které zaměstnavateli budou programem Antivirus refundovány, vznikají za dobu, kdy není pro zaměstnavatele konána práce. 

Jaké jsou podmínky podpory?

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;
 • Zaměstnanec, na kterého se čerpá podpora, nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď (kromě výpovědi pro porušení povinností);
 • Zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastni nemocenského a důchodového pojištění;
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu/náhradu mzdy a odvést odvody.

Jaká je míra podpory?
 

Režim A - Nucené omezení provozu a karanténa

 • Vztahuje na překážky v práci z důvodu uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, Ministerstvem zdravotnictví (dále „MZ“) nebo krajskou hygienickou stanicí, a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény dle příslušných právních předpisů.
 • Podle druhu překážky náleží zaměstnanci určitá výše mzdy:
 1. karanténa - náhrada mzdy 60 % průměrného redukovaného průměrného výdělku;
 2. uzavření provozu krizovým opatření – náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Příspěvek činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 39.000 Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Režim B - Související hospodářské potíže

 • Vztahuje na případy překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19 (jiných než v režimu A).
 • Podle druhu překážky náleží zaměstnanci určitá výše náhrady mzdy:
 1. překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) - náhrada mzdy 100 % průměrného výdělku;
 2. omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - náhrada mzdy nejméně 80 % průměrného výdělku;
 3. omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy a vydaný vnitřní předpis/souhlas odborů - náhrada mzdy nejméně 60 % průměrného výdělku.
 • Příspěvek činí 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů, ne však více než 29.000,- Kč na jednoho zaměstnance za měsíc.

Kdy lze žádat o vyplácení náhrad?

Antivirus se rozběhne od 6. dubna. Od té doby bude možné podávat žádosti. Vyřízení bude trvat několik dní. Předběžně platí do 30. dubna 2020; MPSV předpokládá prodloužení na květen.

Jak lze žádost podat?

 • Podání a příjem žádosti probíhá výhradně elektronicky. Žadatel musí mít buď datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis. 
 • Žádost o uzavření dohody bude žadatel vyplňovat prostřednictvím webové aplikace vytvořené speciálně pro účely tohoto příspěvku. Odkaz bude zveřejněn na webových stránkách www.uradprace.cz
 • Žádost je zapotřebí směřovat na pracoviště Úřadu práce ČR místně příslušného dle sídla žadatele.
 • Přezkum žádostí bude minimální a soulad s pravidly bude kontrolován následně.

Další podmínky stanoví připravovaná metodika, kterou Ministerstvo práce a sociálních věci zveřejní v nejbližších dnech. Další změny nejsou vyloučeny. Konkrétní použití jednotlivých možností bude vždy záležet na režimu dle specifické situaci podnikatele a jeho podnikání a provozu. Rádi s Vámi budeme Vaše možnosti diskutovat.