Elektronický příjezdový formulář jako podmínka vstupu do ČR z rizikových zemí

Dne 18.9.2020 vydal ministr zdravotnictví nové ochranné opatření upravující přechod státní hranice České republiky (ČR), které je účinné od pondělí 21.9.2020 do odvolání. Toto opatření ministerstva zdravotnictví v zásadě přebírá nařízení a zákazy zavedené již předešlými ochrannými opatřeními, a to s minimálními změnami. Nicméně nově zde lze spatřovat snahu o zefektivnění systému z jara/léta, a to zejména vytvořením elektronického příjezdového formuláře.

Od pondělí 21. září 2020 mají tedy osoby cestující do ČR, které pobývaly v posledních 14 dnech po dobu delší než 12 hodin na území států neuvedených v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR.

Vyplněním a odesláním formuláře tyto osoby automaticky informují příslušnou krajskou hygienickou stanici o svém příjezdu. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit při hraniční či pobytové kontrole, kdy tento doklad bude možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení. Do 5 dnů od vstupu do ČR je pak daná osoba povinna na své náklady v ČR absolvovat test na přítomnost SARS-CoV-2, jehož výsledek by měla neprodleně doručit místně příslušné krajské hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od vstupu do ČR, je místně příslušná krajská hygienická stanice povinna rozhodnout o nezbytných karanténních opatřeních. V případě předloženého pozitivního testu je pak povinna rozhodnout o izolaci. Povinnost absolvování testu v ČR na své náklady může být splněna i předložením negativního testu starého maximálně 72 hodin a provedeného v některém členském státě Evropské unie (EU), pakliže je daná osoba občanem ČR, členského státu EU (na stejné úrovni jsou občané Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Velké Británie, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu) nebo třetí země s povoleným dlouhodobým či trvalým pobytem v ČR anebo jiném členském státu EU.

V této souvislosti nové ochranné opatření rovněž zavádí povinnost mezinárodních autobusových dopravců vyjíždějících z třetí země nebo její části, která není na seznamu zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocněním COVID-19, neumožnit cestu cestujícím, na něž dopadá povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, pokud nepředloží doklad o vyplnění elektronického příjezdového formuláře.

Elektronický příjezdový formulář je dostupný na webových stránkách http://www.prijezdovyformular.cz. Kromě základních osobních a kontaktních údajů formulář vyžaduje informace o tom, jaké země daná osoba navštívila 14 dní před přicestováním do ČR, vyjma těch, kde daná osoba pobývala maximálně 12 hodin (např. tranzitní země). Dále se do formuláře vyplňuje druh dopravního prostředku, kdy lze vybrat jednu z následujících variant – vlak / automobil / letadlo / autobus / jiné. Kombinovaná varianta dopravy nelze ve formuláři vyplnit, případně je dle nás možné ji vyplnit pod položku „jiné“. Formulář vyžaduje např. i vyplnění čísla letu, jízdy, spoje, dopravce a číslo sedadla. Kromě výše uvedeného jsou vyžadovány i informace, kde bude daná osoba v období následujících 14 dní po příjezdu do ČR pobývat a zda s ní cestovali rodinní příslušníci do 18 let. V závěru formuláře daná osoba jednoduchou odpovědí ano/ne odpovídá na dotaz, zda si je vědoma, že v posledních 14 dnech byla v kontaktu s osobou, u které bylo odhaleno onemocnění COVID-19.

Dle deklarovaného záměru v úvodu formuláře daná osoba jeho vyplněním především umožní orgánům ochrany veřejného zdraví ji kontaktovat v těch případech, kdy bude zjištěno, že mohla být během cesty nakažena jinou osobou nebo mohla být sama zdrojem nákazy pro ostatní cestující. Formulář by tak měl zefektivnit trasování v případech osob cestujících do ČR. Otázkou však je, zda v současné (opět se zhoršující) pandemické situaci v ČR budou mít krajské hygienické stanice dostatek kapacit na vyhodnocení takto vyplněných formulářů a zda tedy bude mít zavedení elektronických příjezdových formulářů v praxi reálný přínos.  

Závěrem doplňujeme, že veškeré údaje ve formuláři jsou vyplňovány pro účely činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, a tedy v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výkonu veřejné moci v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Autor: Martina Šumavská

Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ.