Bezúhonnost právnické osoby versus její živnostenské oprávnění

V praxi jsme se nedávno setkali s tím, že některé živnostenské úřady dovozují, že „bezúhonnost“ jako podmínka provozování živnosti1 platí nejen pro fyzické osoby, ale i pro osoby právnické. V tomto článku proto shrnujeme, proč je tento závěr nesprávný, a stručně rozebíráme další otázky související s bezúhonností právnické osoby a jejím živnostenským podnikáním.

Výrok o vině právnické osoby

Přestože jakýkoliv odsuzující rozsudek má na právnickou osobu a její podnikání bezesporu negativní vliv, neznamená to automaticky ztrátu jejího živnostenského oprávnění2.

Samotný výrok o vině (pokud prozatím odhlédneme od s ním spojeného výroku o trestu) totiž nemá přímý vliv na podnikání právnické osoby (vyjma možných nepřímých negativních následků spojených se ztrátou reputace apod.), jelikož bezúhonnost, jakožto všeobecná podmínka provozování živnosti dle živnostenského zákona, se vztahuje výslovně pouze na fyzické osoby (viz návětí § 6 odst. 1) písm. b) živnostenského zákona).

Výrok o vině a trest zákazu činnosti odpovědného zástupce právnické osoby

Splnění podmínky bezúhonnosti však hraje roli u odpovědného zástupce právnické osoby, který jako fyzická osoba musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, včetně podmínky bezúhonnosti.

Pokud odpovědný zástupce nesplňuje podmínku bezúhonnosti (tj. byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, pro který je ustanoven jako odpovědný zástupce, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen) nebo jinou podmínku provozování živnosti, nemůže odpovědný zástupce tuto funkci pro právnickou osobu nadále vykonávat.

Obdobně to platí i v případě, kdy bude odpovědnému zástupci uložen trest zákazu činnosti (i pokud by výrokem o vině neztratil bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona). Po dobu trvání tohoto zákazu tato osoba nemůže být odpovědným zástupcem pro živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá.

V případě, že z některých zákonem stanovených důvodů nemůže odpovědný zástupce svou funkci nadále vykonávat, musí podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. Pokud tak podnikatel v zákonem stanovené lhůtě neučiní, dopouští se přestupku3, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.

Trest zákazu činnosti pro právnickou osobu

S ohledem na to, že samotný výrok o vině právnické osoby nemůže mít přímý vliv na živnostenská oprávnění právnické osoby4, může do těchto oprávnění zasáhnout pouze případný trest uložený právnické osobě.

Pokud pomineme vliv na podnikání právnické osoby vyplývající nepřímo z povahy trestu (např. u zrušení právnické osoby nebo ekonomický dopad majetkových trestů apod.) je jediným trestem, který představuje překážku provozování živnosti dle živnostenského zákona5, trest zákazu činnosti. Právnická osoba, které byl uložen zákaz činnosti, nemůže po dobu trvání tohoto zákazu živnost, do jejíž obsahové náplně tato činnost spadá, provozovat. Jedná-li se o živnost volnou, nemůže tato osoba provozovat činnost v rámci živnosti volné, na kterou se vztahuje trest zákazu činnosti, a to po dobu trvání tohoto zákazu; provozování ostatních činností v rámci živnosti volné zůstává nedotčeno.

Závěrem

I přes to, že některé živnostenské úřady mohou zkoušet tvrdit opak, platí, že odsouzení právnické osoby dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nemá vliv na její živnostenské oprávnění, pokud jí zároveň nebyl uložen trest zákazu činnosti, který se kryje s činnostmi, které jsou předmětem dané živnosti.

 Autor: Jiří Mačát a Aneta Koubková


Článek byl uveřejněn na © EPRAVO.CZ.[1] § 6 odst. 1) písm. b) živnostenského zákona.

[2] Výjimku mohou teoreticky tvořit specifická oprávnění upravená zvláštními zákony (např. některé koncese), pokud by tyto zvláštní zákony stanovovaly přísnější podmínky pro získání těchto oprávnění než živnostenský zákon.

[3] § 62 odst. 1) písm. d) živnostenského zákona.

[4] S výjimkou popsanou v poznámce výše.

[5] § 8 odst. 5) živnostenského zákona.